Wat is de commissie BBV?

Wat is de commissie BBV?

Er zijn regels voor het opstellen van financiële rapporten van gemeenten en provincies. Dit staat in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In het BBV is ook opgenomen dat er een commissie is voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV).

Wat is de BBV?

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een van de pijlers voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de jaarstukken. Er wordt als financieel medewerker verwacht dat je kennis hebt van dit belangrijke besluit.

Welke uitgavenposten zijn bij wet verplicht?

Bij bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de juridisch verplichte uitgaven te vinden bij de posten inkomensoverdrachten, bijdragen aan ZBO’s, aan andere begrotingen en aan sociale fondsen.

Wat is een jaarrekening gemeente?

De jaarrekening geeft een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast geeft de jaarrekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar.

Waarom BBV?

Voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Uitgangspunt van het BBV is dat de begroting en jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad.

Is gemeente decentrale overheid?

Het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen. De decentrale overheid omvat publiekrechtelijke overheidslichamen met een zelfstandige boekhouding.

Kunnen gemeenten wetten maken?

Gemeente voert landelijk en eigen beleid uit Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Daarnaast voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.

Wat is een begrotingsstaat?

Volgens de Comptabiliteitswet hebben begrotingen betrekking op een begrotingsjaar en bestaan ze uit een aantal onderdelen, namelijk een begrotingsstaat waarin begrotingsartikelen zijn opgenomen en een toelichting bij de begrotingsstaat. De begrotingsstaat wordt bij wet vastgesteld.

Wat is de kadernota?

politiek: document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven.

Wat is een voorjaarsnota gemeente?

In veel gemeenten wordt voorafgaand aan de begroting een Kadernota opgesteld. De Kadernota wordt ook wel de voorjaarsnota of perspectiefnota genoemd.

Kan een gemeente een wet maken?

Is de gemeente overheid?

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale of rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Andere delen van de overheid zijn in eerste instantie op grond van hun functie ingedeeld.