Wat is een collegiaal bestuur?

Wat is een collegiaal bestuur?

Collegiaal bestuur. Er is sprake van gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid, waarbij elke ‘collega’ in het bestuur een collectieve verantwoordelijkheid heeft voor de besturing van de organisatie en niet voor een specifiek gedeelte.

Wat is een Meerhandtekeningsclausule?

Een meerhandtekeningsclausule in een BVBA onttrekt de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan individuele zaakvoerders en wijst die toe aan twee of meer onder hen (al dan niet met naam of hoedanigheid aangeduid).

Wat is duaal bestuur?

Dualisme is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren (“De regering regeert; het parlement controleert”).

Welke bestuurders vermelden in de jaarrekening?

Een bestuurder die benoemd is tussen de afsluiting van het boekjaar en vóór de datum van de vaststelling van de jaarrekening, moet worden vermeld in de jaarrekening. Deze is immers bestuurder11 op de datum waarop de jaarrekening wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Wat is collegiaal zijn?

Collegialiteit houdt in dat collega’s elkaar respecteren en helpen wanneer dat nodig is. Het betekent ook rekening houden met behoeften en belangen, wat de (werk)sfeer ten goede komt.

Wat is een monistisch bestuursmodel?

Bij een monistisch bestuursmodel zitten zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders in het bestuursorgaan. Er wordt in de one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. Alleen een niet uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.

Wie kan de vennootschap vertegenwoordigen?

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De statuten kunnen echter aan een of meer bestuurders bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen.

Wie mag een NV vertegenwoordigen?

In een NV is de meest voorkomende bestuursvorm momenteel nog steeds de Raad van Bestuur die gezamenlijk beslist, hoewel één bestuurder of een duaal bestuur (met Directieraad en Raad van Toezicht) nu ook perfect kan.

Wat is een monistisch bestuur?

Bij een monistisch bestuursmodel zitten zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders in het bestuursorgaan. Dit noemen we een one-tier board. Er is geen aparte raad van commissarissen. Een bedrijf heeft dan dus één bestuur waarin zowel de directie als de toezichthouders zitten.

Wat is duaal?

Bij een duale studie worden werken en studeren gecombineerd. Anders dan bij een deeltijd studie, vullen je werk en de studie elkaar aan. Zonder passend werk kun je geen duale opleiding volgen. Tijdens de opleiding hoef je geen stage te lopen.

Hoe wordt een jaarrekening vastgesteld?

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Van belang is dat het enkele vaststellen niet automatisch decharge van de bestuurders en/of commissarissen inhoudt. Het vaststellen van de jaarrekening moet gebeuren binnen twee maanden na het opmaken ervan.

Wat betekent collegiaal overleg?

Horizontaal overleg. Het is overleg tussen functionarissen die zich bevinden op hetzelfde hiërarchische niveau van een organisatie.